Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor organisatieadvisering en uitvoering van interim-management, detachering-, recruitment- en herplaatsingsprojecten tussen Eisma Managementadvies en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

  1. GRONDSLAG OFFERTES

Offertes van Eisma Managementadvies zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat zij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Eisma Managementadvies zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

  1. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE, MEDEWERKERS EN WERKRUIMTE DOOR DE OPDRACHTGEVER

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die nodig zijn.

Indien van toepassing geldt dit ook voor de ter beschikkingstelling  van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de opdracht betrokken (zullen) zijn. De opdrachtgever verschaft op zijn locatie, wanneer nodig kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en computerfaciliteiten.

  1. HET BETREKKEN VAN DERDEN BIJ DE OPDRACHTUITVOERING

In verband met de continuïteit van de opdracht is Eisma Managementadvies gerechtigd om derden te betrekken bij het uitvoeren van opdrachten. Indien opdrachtgever derden wil betrekken bij de uitvoer van de opdracht dan geschiedt dit uitsluitend in onderling overleg met Eisma Managementadvies.

  1. VERTROUWELIJKHEID

Eisma Managementadvies is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Eisma Managementadvies zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Eisma Managementadvies aan derden geen mededelingen doen over de aan pak van Eisma Managementadvies, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

 

  1. AANSPRAKELIJKHEID

Eisma Managementadvies aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid dan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst jegens de opdrachtgever is gehouden. Elke aansprakelijkheid ter zake van de schade aan goederen, die aan de opdrachtgever toebehoren of waarvan hij zich bedient, alsmede ter zake van lichamelijk letsel, wordt uitgesloten.

De opdrachtgever vrijwaart Eisma Managementadvies ter zake elke aanspraak van derden jegens haar in verband met de uitvoering of nalatigheid daarin door de opdrachtgever, van de uit hoofde van de overeenkomst uit te voeren werkzaamheden.

De opdrachtgever kan Eisma Managementadvies niet aansprakelijk stellen voor het uitgebrachte advies. Aansprakelijkheid van Eisma Managementadvies wordt, in geval er schade is geleden door de opdrachtgever, in de zin van de opdracht, in de meest brede zin van het woord, uitgesloten.

  1. BETALINGSTERMIJN EN VERPLICHTINGEN

Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de factuur.

Na de vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Eisma Managementadvies met een beroep op de onzekerheidsperceptie, de uitvoering van de opdracht opschorten.

Verzuimt de opdrachtgever betaling of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke, als de buitengerechtelijke kosten.

In geval één van de partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht of een deel van de opdracht, zonder inachtneming van een opzegtermijn, te beëindigen. Eén en ander onder voorbehoud van rechten en plichten, zonder dat een nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst vereist is, zonder enige schadevergoeding gehouden te zijn.

  1. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Partijen zullen hun rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

  1. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

  1. AFWIJKINGEN / KLACHTEN

Indien er sprake is van afwijkende afspraken ten opzichte van deze algemene voorwaarden, dan is in de opdrachtbevestiging bedoelde afwijking duidelijk vermeld. Mocht er een klacht ontstaan over de dienstverlening, dan kunt u deze schriftelijk melden bij de directie van Eisma Managementadvies. De directie zal hierop vervolgens actie ondernemen.

  1. BEVOEGDE RECHTERLIJKE INSTANTIE

Mochten er onverhoopt geschillen ontstaan, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, dan worden deze voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter, wiens uitspraak bindend zal zijn voor beide partijen.