Functionerings- & beoordelingsgesprekken

Het voeren van functioneringsgesprekken is van belang vor zowel de organisatie als de medewerker. De organisatie heeft belang bij tevreden en gemotiveerde medewerkers. Op basis van een functioneringssysteem hebben de leidinggevenden een leidraad voor het houden van deze gesprekken. Ook zullen de medewerkers weten wat er van hun verwacht worden en meer gemotiveerd aan de slag gaan. Eisma Managementadvies kan voor u een systeem opstellen van functionerings- en beoordelingsgesprekken in samenspraak met de werkgever.

1Belang van functioneringsgesprek

Het voeren van functioneringsgesprekken is in het belang van zowel de organisatie als de medewerker. De organisatie heeft belang bij tevreden en gemotiveerde medewerkers. Zo is ook verbetering van de voldoening in het werk in het belang van de medewerker. Het functioneringsgesprek is ook één van de instrumenten die de leidinggevende tot zijn beschikking heeft om het functioneren van de medewerker in de gewenste richting te beïnvloeden.

Jaarlijks wordt er veelal door een organisatie een bedrijfsplan gemaakt, waarin doelstellingen en plannen voor het komende jaar zijn verwerkt. Belangrijk is dat uit deze doelstellingen per afdeling en individuele doelen worden opgesteld, die tijdens het functioneringsgesprek worden besproken met de betreffende medewerkers.

Als er tussentijds knelpunten in het functioneren van de medewerker zijn of dreigen te ontstaan, dient de leidinggevende deze direct aan de orde te stellen. Er dient niet gewacht te worden tot het volgende functioneringsgesprek. Natuurlijk moet ook in geval van positieve feedback niet tot het volgende functioneringsgesprek worden gewacht. Medewerkers mogen tijdens hun  functioneringsgesprek niet geconfronteerd worden met verrassingen omtrent hun functioneren.

Anderzijds is een functioneringsgesprek geen vrijblijvende zaak, maar dient men met de doelstellingen een vastgestelde ontwikkeling te bereiken.

Wat is een functioneringsgesprek?

Een functioneringsgesprek is een regelmatig terugkerend gesprek, tussen (direct) leidinggevenden en de medewerker. Alle mogelijke onderwerpen die het werk raken, kunnen aan de orde komen zoals voorkomende problemen, de werkbeleving, de werkomstandigheden, toekomstverwachtingen en de werkrelatie tussen leidinggevende en medewerker. Tevens worden de individuele doelstellingen besproken die in het begin van het jaar zijn vastgesteld. Door het maken van afspraken over gesignaleerde problemen kan de kwaliteit van het werk worden verbeterd.

Een functioneringsgesprek is een open overlegsituatie. Een medewerker moet de vrijheid krijgen zich te uiten zonder dat dit van invloed is op zijn beoordelingsgesprek en/of salaris. Zowel werknemer als leidinggevende uiten zich met als doel de verhoging van de kwaliteit van het werk en het optimaliseren van onderlinge samenwerking.

Wat is een beoordelingsgesprek?

Een beoordelingsgesprek is een jaarlijks gesprek waarin het functioneren eenzijdig beoordeeld wordt door de leidinggevende. Tijdens dit gesprek worden de prestaties van de medewerkers ten opzichte van de eerder (in een functioneringsgesprek) vastgestelde doelstellingen en vaardigheden beoordeeld. Het is vaak een vervolg op een functioneringsgesprek en in een beoordelingsgesprek wordt besproken of er een salarisverhoging zal plaatsvinden op basis van een beloningssysteem.

Belang van een beoordelingsgesprek

Het voeren van een beoordelingsgesprek is in het belang van zowel de werkgever als de werknemer. Er is een vast moment waarop er beoordeeld wordt of de medewerker de doelstellingen behaald heeft. Afhankelijk hiervan is er een systeem of men in aanmerking komt voor promotie en/of salarisverhoging. Er is een duidelijk beleid hiervoor en daardoor ontstaat er geen willekeur.

Ook is het een moment waarop beoordeeld kan worden of het takenpakket eventueel aangepast dient te worden. Tevens kan er beoordeeld worden of de werkomstandigheden ook verbeterd kunnen worden.

Wat kan Eisma Managementadvies voor u betekenen?
Eisma Managementadvies kan voor u een systeem opstellen van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Op basis van zo’n systeem hebben de leidinggevenden een leidraad voor het houden van deze gesprekken en ook zullen de medewerkers weten wat er van hun verwacht worden en meer gemotiveerd aan de slag gaan. Bij het invoeren van een systeem van beoordelingsgesprekken is het van belang dat er een beloningssysteem aan ten grondslag ligt. Ook dit kan Eisma Managementadvies in samenspraak met de werkgever opstellen.

Werkwijze traject

De werkwijze van het opstellen van een functioneringstraject is als volgt:

  • Bedrijfsdoelstellingen vertalen in afdelingsdoelstellingen;
  • De diverse functies worden in kaart gebracht;
  • Er wordt een functioneringsformulier ontwikkeld, waarin alle betreffende items meegenomen worden, zodat het als leidraad bij het gesprek kan dienen.
  • Schriftelijke instructie en/of training voor de leidinggevenden in het voeren van functioneringsgesprekken

Mocht u ook kiezen voor een systeem voor beoordelingsgesprekken naast de functioneringsgesprekken, dan gaat de werkwijze als volgt verder:

  • Opstellen van een beloningssysteem
  • Een beoordelingsformulier ontwikkelen op basis van functies / competenties;
  • Schriftelijke instructie en/of training voor de leidinggevenden in het voeren van beoordelingsgesprekken

Het opzetten van een systeem van beoordelingsgesprekken is alleen mogelijk als er een systeem voor functioneringsgesprekken aan ten grondslag ligt.  Dit kan al aanwezig zijn of opgesteld worden door Eisma Managementadvies, zoals hierboven omschreven.

Mocht u een offerte willen ontvangen voor dit traject, dan kunt u contact opnemen en in een persoonlijk gesprek kunnen we dan bepalen hoe Eisma Managementadvies van toegevoegde waarde kan zijn in uw organisatie.