Ontslag

Als er geen verbetering of intern andere mogelijkheden zijn, dan kan er een ontslagaanvraag worden ingediend via de kantonrechter over het disfunctioneren van de werknemer. De werkgever moet in de ontslagaanvraag aannemelijk maken dat de werknemer disfunctioneert en verbetering en herplaatsing niet mogelijk zijn (gebleken). De werkgever hoeft niet met harde bewijzen te komen, maar moet het disfunctioneren en de naar aanleiding daarvan ondernomen stappen wel voldoende concreet maken.

Een goed systeem voor dossiervorming is van belang gedurende het dienstverband en is de basis voor een mogelijke ontslagprocedure. Dit systeem kan er al zijn binnen uw organisatie, maar kan ook opgezet worden door Eisma Managementadvies.

4Wat is disfunctioneren?

Onder disfunctioneren wordt verstaan dat de werknemer in onvoldoende mate voldoet aan de functie-eisen. De werknemer kan niet, of in onvoldoende mate, de taken die bij zijn functie horen uitvoeren.

Disfunctioneren wordt vaak in de sfeer van verwijtbaarheid getrokken, maar disfunctioneren is een neutraal begrip. Denk aan de werknemer die op een voor hem te hoog niveau probeert te functioneren. Of de werknemer die niet in staat is met het bedrijf mee te groeien, of van wie de persoonlijkheid niet langer meer bij de bedrijfscultuur past. Deze werknemers functioneren niet (meer), maar dat is hen niet te verwijten.

Werkgever en werknemer moeten onderzoeken of de werknemer een training of opleiding moet volgen om tot verbetering te komen. Soms is een beroepskeuzetest of assessment zinvol. Als het disfunctioneren te maken heeft met gedragskenmerken die in de persoon van de werknemer liggen, kan het inschakelen van een coach worden overwogen. Eisma Managementadvies kan hierin begeleiden.

Werkgever en werknemer moeten concrete afspraken maken over de te zetten stappen in het verbetertraject. De werknemer moet ook worden geïnformeerd over de gevolgen van een niet geslaagd verbetertraject. De werknemer moet weten waar hij aan toe is en wat van hem wordt verwacht. De werkgever moet bij dit alles een actieve rol vervullen. Hij mag niet volstaan met het registreren en rapporteren van het disfunctioneren. De werkgever moet zich met de werknemer inzetten om ontslag te voorkomen.

Herplaatsen in een andere functie

Als het niet mogelijk blijkt om de disfunctionerende werknemer door middel van begeleiding, scholing, training of coaching te verbeteren, moet worden onderzocht of de werknemer in een andere functie kan worden geplaatst. Dit kan ook terugplaatsing zijn in de functie die de werknemer voor een niet succesvolle promotie vervulde. Het zal niet altijd gemakkelijk zijn om binnen de organisatie van de werkgever alternatieven te vinden. Als vuistregel geldt in dit verband: hoe groter de werkgever, hoe meer mogelijkheden. Ook kunnen de mogelijkheden van externe herplaatsing onderzocht worden.

 

Ontslagaanvraag op basis van disfunctioneren

Als er geen verbetering of intern andere mogelijkheden zijn, dan kan er een ontslagaanvraag worden ingediend via de kantonrechter. De werkgever moet in de ontslagaanvraag aannemelijk maken dat de werknemer disfunctioneert en verbetering en herplaatsing niet mogelijk zijn (gebleken). De werkgever hoeft niet met harde bewijzen te komen, maar moet het disfunctioneren en de naar aanleiding daarvan ondernomen stappen wel voldoende concreet maken.

De werkgever zal in de ontslagaanvraag praktijkvoorbeelden van het disfunctioneren moeten noemen. En het disfunctioneren moet met schriftelijke stukken worden onderbouwd. Denk hierbij aan correspondentie uit het personeelsdossier, gespreksverslagen, een functiebeschrijving, verslagen van (tussentijdse) functioneringsgesprekken, omschrijving van verbeterpunten, met plan van aanpak, en bijbehorende afspraken hierover, overzichten over loopbaanbegeleiding en loopbaanontwikkeling, opleidingen, trainingen en evaluatiegesprekken.

Goede en volledige dossiervorming is dus erg belangrijk voor een kansrijke ontslagaanvraag.

Ontslagaanvraag op basis van economische gronden

De situatie kan ook zo zijn dat er op basis van economische gronden een ontslagaanvraag moet plaatsvinden voor een of meerdere medewerkers. Ook hierbij is het van groot belang om een goed ontslagdossier op te stellen op basis van de wetgeving hierin. Er zal gekeken moeten worden naar de leeftijdsgroepen / functiegroepen en de termijn van de dienstverbanden. Dit alles zal binnen het afspiegelingsbeginsel op een rijtje gezet moeten worden om een ontslagvergunning te verkrijgen.

Wat kan Eisma Managementadvies voor u betekenen?

Eisma Managementadvies kan voor u in geval van disfunctioneren de dossiervorming checken en een advies voor het vervolgtraject afgeven. Mogelijke herplaatsing intern kan door Eisma Managementadvies onderzocht en begeleid worden. Eventueel kan er een herplaatsing extern worden begeleid via het brede netwerk van Eisma Managementadvies. Mocht dit allemaal niet lukken, dan kan er een ontslagaanvraag plaatsvinden via de kantonrechter.

Bij economische gronden kan Eisma Managementadvies voor u het ontslagdossier samenstellen en voor u de aanvraag doen bij het UWV.

Werkwijze traject

De werkwijze bij het begeleiden van een ontslagprocedure is als volgt:

  • Dossiervorming checken;
  • Intern begeleidingstraject opstellen en begeleiden;
  • Mogelijkheden interne / externe herplaatsing checken;
  • Ontslagdossier samenstellen en indienen

Een goed systeem voor dossiervorming is van belang gedurende het dienstverband en is de basis voor een mogelijke ontslagprocedure. Dit systeem kan er al zijn binnen uw organisatie, maar kan ook opgezet worden door Eisma Managementadvies.

Mocht u een offerte willen ontvangen voor dit traject, dan kunt u contact opnemen en in een persoonlijk gesprek kunnen we dan bepalen hoe Eisma Managementadvies van toegevoegde waarde kan zijn in uw organisatie.